پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د خدائ پاک آواز اؤرېدل

دَ پروګرامونو په دې سلسلې کښې به تاسو دَ خدائ پاک دَ مقدس کلام نه تلاوت آؤرئ چې څنګه دَ خدائ پاک خلقو دَ هغۀ کلام ته غوږ وونيولو اؤ په خپل ژوند کښې يې دَ خدائ پاک دَ پيغام آؤريدلو نه پس مخ په وړاندې روان شول

دَ پروګرامونو په دې سلسلې کښې به تاسو دَ خدائ پاک دَ مقدس کلام نه تلاوت آؤرئ چې څنګه دَ خدائ پاک خلقو دَ هغۀ کلام ته غوږ وونيولو اؤ په خپل ژوند کښې يې دَ خدائ پاک دَ پيغام آؤريدلو نه پس مخ په وړاندې روان شول

 • د حضرت ابراهيم ( پيدايښت ١٥: ١ – ٢١)

 • د حضرت يعقوب رويا لېدل ( د پېدايښت کِتاب٢٨ : ١٠ - ٢٢)

 • د رمو په حقله د حضرت يعقوب رويا (د پېدايښت کِتاب ٣١ : ١- ٢١)

 • د جدون په حقله خوب ( د قاضيانو کِتاب ٧: ١ - ٢٥)

 • حضرت سليمان (د-بادشاهانو-اول-کِتاب-۳-۵-۱۵)

 • د نبوکدنضر خوب لېدل (د حضرت دانيال نبى کِتاب ٢ : ١ - ٤٩)

 • حضرت دانيال د خوب تعبير کوى (د حضرت دانيال نبى کِتاب ٤ : ١ - ٣٧)

 • د حضرت دانيال رويا د څلورو ځناورو په حقله (د حضرت دانيال نبى کِتاب ٧ : ١ - ٢٨)

 • د يوسف خوب لېدل (د حضرت متى زېرے ١ : ١٨ - ٢٥)

 • د ستورو علم لرونکى (د حضرت متى زېرے ٢: ١ - ١٢)

 • مصر ته تښتيدل ( د حضرت متى زېرے ٢ : ١٣ - ٢٣ )

 • د پيلاطوس د ښځې خوب لېدل (د حضرت متى زېرے ٢٧ )

 • د پولوس رسول بدلېدل ( اعمال د رسولانو ٩ : ١ -٩ )

 • د حننياه رويا ( اعمال د رسولانو ٩: ١٠ - ١٩)

 • د خوراک په حقله د پطروس رويا (اعمال د رسولانو ١١ : ١ - ١٨ )

 • په قيد خانه کښې د پطروس رويا لېدل (اعمال د رسولانو ١٢ : ١ - ١٩ )

 • په کورونتوس کښې د پولوس رويا ( اعمال د رسولانو ١٨ : ٧ - ١٠ )

 • د عيسىٰ مسيح په حقله د پولوس رويا ( اعمال د رسولانو ٢٦ : ١٢ - ٢٠ )