پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

په کتاب مقدس کښې د شفا حاصلولو واقعات

زما خوږو دوستانو! په دې پروګرامونو کښې به تاسو د هغه خلقو په حقله باندې اورئ چا چې د خدائ پاک په کلام اؤ خبرو باندې عمل کولو سره شفا موندلې ده. په دې پروګرامونو کښې به مونږ اؤرو چې د دې خلقو په خدائ پاک باندې څومره مضبوط ايمان وو اؤ د هغه ايمان په وسيله خدائ پاک هغوئ له په مختلفو حالاتو کښې د معجزو او مختلفو خلقو په وسيله شفا ورکړې ده. نو زمونږ يقين دے چې د دې پروګرامونو اوريدلو سره به تاسو ته معلومه شى چې خدائ پاک څنګه مونږ سره مينه کوى اؤ زمونږ خيال ساتى.

زما خوږو دوستانو! په دې پروګرامونو کښې به تاسو د هغه خلقو په حقله باندې اورئ چا چې د خدائ پاک په کلام اؤ خبرو باندې عمل کولو سره شفا موندلې ده. په دې پروګرامونو کښې به مونږ اؤرو چې د دې خلقو په خدائ پاک باندې څومره مضبوط ايمان وو اؤ د هغه ايمان په وسيله خدائ پاک هغوئ له په مختلفو حالاتو کښې د معجزو او مختلفو خلقو په وسيله شفا ورکړې ده. نو زمونږ يقين دے چې د دې پروګرامونو اوريدلو سره به تاسو ته معلومه شى چې خدائ پاک څنګه مونږ سره مينه کوى اؤ زمونږ خيال ساتى.

 • حضرت ابراهيم او ابى ملک ( د پېدايښت کِتاب۲۰ : ۱- ۱۸ )

 • د حضرت موسىٰ لاس واپس روغېدل ( د هِجرت کِتاب ۴ : ۶ -۷ )

 • د پيتلو مار ( د شمېر کِتاب ٢١ : ٤ -٩ )

 • د خدائ بنده د بادشاه لاس روغوى ( د بادشاهانو اول کِتاب ١٣ باب)

 • د کونډے د زوئ شفا موندل (د بادشاهانو اول کِتاب ١٧ : ٧ - ٢٤ )

 • د شونيم مالداره ښځې زوئ راژوندى کېدل ( د بادشاهانو دوېم کِتاب ٤ : ٨ - ٣٧ )

 • د خزقياه بادشاه بيمارېدل ( د بادشاهانو دوېم کِتاب ٢٠ : ١ -١١ )

 • د بادشاه خوب او شفا موندل ( د حضرت دانيال نبى کِتاب ٤ : ١ - ٣٧ )

 • د عيسىٰ مسيح بيمارانو له شفا ورکول ( د حضرت متى زېرے ٤ : ٢٣ - ٢٥ )

 • د يو جزامى روغول ( د حضرت متى زېرے ٤ : ١ - ٨ )

 • د يو صوبه دار ايمان ( د حضرت متى زېرے ٨ : ٥ - ١٣ )

 • د عيسىٰ مسيح خلقو له شفا ورکول ( د حضرت متى زېرے ٨ : ١٤ - ١٧ )

 • عيسىٰ مسيح دوه پېريانو نيولى سړى روغ کړل

 • عيسىٰ مسيح او شل سړے ( د حضرت متى زېرے ٩ : ١ - ٨ )

 • عيسىٰ مسيح ړاندۀ او چاړاګان روغ کړل

 • د کنعانى ښځې عقيده