پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د دُعا په حقله د کتاب مقدس نه تعليم

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.