پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د دُعا په حقله د کتاب مقدس نه تعليم

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.

 • د حضرت ابراهيم دعا ( پيدايښت ١٥: ١ – ١٩)

 • د حضرت ابراهيم د نوکر دعا ( پيدايښت ٢٤: ١ - ۲۷ )

 • د حضرت يعقوب دعا (پيدايښت ٣٢: ٩ – ٢١ )

 • د حضرت موسىٰ دعا (هجرت ٤: ١٠ – ١٧)

 • د سمسون دعا ( قاضيان ١٦)

 • د بى بى حنه دعا ( اول سموئيل ١: ١ – ٢٨ )

 • د بى بى حنه دعا ( اول سموئيل ٢: ١ – ١٠ )

 • د حضرت داؤد دعا ( دويم سموئيل ٧: ١٨ – ٢٩ )

 • د حضرت سليمان دعا ( اول بادشاهان ٣: ١ – ١٥ )

 • د حضرت الياس دعا ( اول بادشاهان ١٨: ١٦ – ٤٦ )

 • د يهوسفط دعا (د تاريخ دويم کتاب ٢٠: ١ – ٣٠)

 • د حزقياء دعا ( دويم بادشاهان ١٨ اؤ ١٩ يا يشعياه ٣٧: ١٤ – ٢٠ )

 • د حضرت ايوب دعا ( ايوب ٤٢ )

 • د حضرت عزرا دعا ( عزرا ٩: ٤ – ١٩)

 • د حضرت نحمياه دعا ( نحمياه ١: ١ – ١١)

 • د حضرت يرمياه دعا ( يرمياه ٣٢: ١٧ – ٢٥ )

 • د حضرت دانى ايل دعا ( دانى ايل ٢: ١٧ – ٢٣ )

 • د حضرت يونس دعا ( يونس ١: ١ – ٢: ١٠)

 • د حضرت شمعون دعا ( لوقا ٢: ٢١ – ٣٥ )

 • د حضرت عيسىٰ مسيح دعا (متى ٦: ٥ – ١٥)

 • د زيتون په غر د حضرت عيسىٰ مسيح دعا ( لوقا ٢٢: ٣٩ – ٤٦ )

 • د ايماندارانو د پاره د حضرت عيسىٰ مسيح دعا ( يوحنا ١٧: ٢٠ – ٢٦ )

 • د اولنو ايماندارانو دعا ( اعمال د رسولانو ٤: ٢٣ – ٣١ )

 • د استفانوس دعا ( اعمال د رسولانو ٧: ٥٤ – ٦٠ )

 • د فيليپيانو د پاره د پولوس دعا ( افسيان ١: ١٥ – ٢٣ )

 • د افسيانو د پاره د پولوس دعا ( فيليپيان ١: ٩ - ١١)