پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو

دا رښتينې قيصه د يوې داسې ښځې ده څوک چې ډيره مالداره وه اؤ اوچتې کورنئ سره تعلق ساتلو. کله چې هغه د رښتينې سلامتئ په لټون کښې وه نو د دې لټون په دوران کښې هغې مالک عيسى مسيح د سلامتئ شهزاده په طور ومومى.

دا رښتينې قيصه د يوې داسې ښځې ده څوک چې ډيره مالداره وه اؤ اوچتې کورنئ سره تعلق ساتلو. کله چې هغه د رښتينې سلامتئ په لټون کښې وه نو د دې لټون په دوران کښې هغې مالک عيسى مسيح د سلامتئ شهزاده په طور ومومى.

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : اوله حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : دويمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : دريمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : څلورمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : پنځمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : يوؤلسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : اوومه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : اتمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : نهمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : لسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : يوؤلسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : پنځلسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : دولسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : ديارلسم حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : څوارلسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : شپاړسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : اوؤلسمه حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : اتلسم حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : نولسم حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو : يوويشتم حصه

 • ما هغۀ ته د پلار وئيلو جرات وکړو :شلم حصه