پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

مسيحى مسافر

دا دَ يو مسيحى مسافر قيصه ده، چې هغه خلقو له تسلى ورکوى څوک چې خپل ځانونه دَ شيطان دَ قيد نه بچ ساتل غواړى، اؤ هغوئ ته توان ورکوى چې کوم تکليفونه اؤ آزميښتونه په دې نړئ کښې په پرهيزګاره مسيحيانو باندې راځى هغه وزغمى. اؤ دا قيصه دَ دې په حقله هم ښودنه کوى چې دا مسيحى مسافر دَ دې نړئ دَ تکليفونو نه وروستو آسمانى ښار ته په سلامتئ سره ورسى. په دې قيصه کښې دَ مسيحى ژوند مختلف اړخونه بيان شوى دى اؤ په دې کښې دا ښودنه هم شوې ده چې دَ آسمانى سفر د پاره کوم چې دَ تل ژوندون دَ پاره دے، څومره هلې ځلې اؤ خوارى پکار ده. په دې قيصه کښې هغه حقيقتونه بيان شوى دى چې دَ هر مسيحى په ژوند کښې راپيښيږى. آسمانى ښار ته تللو دَ پاره ډير زحمت اؤ خوارى پکار دى. که مونږ غواړو چې په دغه لار سفر وکړو نو مونږ دې هم دغه تکليفونه اؤ زحمتونه برداشت کړو چې دَ حضرت عيسى سره په ابدى ژوندون کښې شريک شو.

دا دَ يو مسيحى مسافر قيصه ده، چې هغه خلقو له تسلى ورکوى څوک چې خپل ځانونه دَ شيطان دَ قيد نه بچ ساتل غواړى، اؤ هغوئ ته توان ورکوى چې کوم تکليفونه اؤ آزميښتونه په دې نړئ کښې په پرهيزګاره مسيحيانو باندې راځى هغه وزغمى. اؤ دا قيصه دَ دې په حقله هم ښودنه کوى چې دا مسيحى مسافر دَ دې نړئ دَ تکليفونو نه وروستو آسمانى ښار ته په سلامتئ سره ورسى. په دې قيصه کښې دَ مسيحى ژوند مختلف اړخونه بيان شوى دى اؤ په دې کښې دا ښودنه هم شوې ده چې دَ آسمانى سفر د پاره کوم چې دَ تل ژوندون دَ پاره دے، څومره هلې ځلې اؤ خوارى پکار ده. په دې قيصه کښې هغه حقيقتونه بيان شوى دى چې دَ هر مسيحى په ژوند کښې راپيښيږى. آسمانى ښار ته تللو دَ پاره ډير زحمت اؤ خوارى پکار دى. که مونږ غواړو چې په دغه لار سفر وکړو نو مونږ دې هم دغه تکليفونه اؤ زحمتونه برداشت کړو چې دَ حضرت عيسى سره په ابدى ژوندون کښې شريک شو.