پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د الله پاک حُکمونه

دا روحانى سندرې زبور شريف نه اخستلے شوى دى چې په کښې د الله تعالٰى په حُکمونو يعنى کلام باندې د عمل کولو تعليم ورکړے شوے دے. اؤ په دې کښې خاص طور باندې د دې خبرې ښکارنه شوې ده چې د الله تعالٰى حُکمونه ژوند ورکوى!

دا روحانى سندرې زبور شريف نه اخستلے شوى دى چې په کښې د الله تعالٰى په حُکمونو يعنى کلام باندې د عمل کولو تعليم ورکړے شوے دے. اؤ په دې کښې خاص طور باندې د دې خبرې ښکارنه شوې ده چې د الله تعالٰى حُکمونه ژوند ورکوى!