پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د حضرت عيسىٰ مسيح د پيدايښت زيرے

په دې روحانى سندرو کښې مونږ د مالک عيسىٰ مسيح د پيدايښت په حقله پيشن ګويانې اؤ د هغۀ د پيدايښت په وخت چې کوم واقعات پيښ شوى وو، د هغې په حقله په دې سندرو کښې ذکر شوے دے.

په دې روحانى سندرو کښې مونږ د مالک عيسىٰ مسيح د پيدايښت په حقله پيشن ګويانې اؤ د هغۀ د پيدايښت په وخت چې کوم واقعات پيښ شوى وو، د هغې په حقله په دې سندرو کښې ذکر شوے دے.