پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د حضرت داؤد زبورونه

دا زبورونه په حضرت داودﺀ باندې نازل شوې کتاب “زبور شريف” نه اخستے شوې دې. او مونږ ستاسو دَ پوهى او خوند دَ پاره دا زبورونه په پښتو شاعرئ کښې اړولى دې. 
په دې زبورونو کښې به تاسو د خدائې پاک د ثناء، صفت او دَ هغه دَ لويۍ په باره کښې اورئ چې حضرت داودﺀ به دُعا او حمد وثنا څنګه کوله.

دا زبورونه په حضرت داودﺀ باندې نازل شوې کتاب “زبور شريف” نه اخستے شوې دې. او مونږ ستاسو دَ پوهى او خوند دَ پاره دا زبورونه په پښتو شاعرئ کښې اړولى دې. په دې زبورونو کښې به تاسو د خدائې پاک د ثناء، صفت او دَ هغه دَ لويۍ په باره کښې اورئ چې حضرت داودﺀ به دُعا او حمد وثنا څنګه کوله.