پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د حضرت يشوَع کِتاب

د کِتابِ مقدس په اوله حِصه کښې د تورات د پينځو کتابونو نه پس مختلفې صحيفې شاملې دى چې د هغوئ په شروع کښې ديارلس تاريخى کتابونه دى، او د حضرت يشوَع کِتاب د دې تاريخى کتابونو اولنے کِتاب دے او د دې ټولو کتابونو الهام هم د خُدائ پاک د طرفه دے. د حضرت يشوَع په کِتاب کښې هغه وعده پوره شوه کومه چې خُدائ پاک د حضرت اِبراهيم عليه السلام سره کړې وه چې د هغۀ اولاد به په لوظ کړے شوى وطن کښې اوسيږى. حضرت يشوَع خپل قوم له په جنګ کښې د فتحې طرف ته رهنمائى وکړه او د دولسو قبيلو تر مينځه يې زمکه تقسيم کړه. په دې کِتاب کښې مونږ ګورو چې څنګه خُدائ پاک د خپلو خلقو دپاره جنګ کوى او کله چې هغوئ مضبوط وى حوصلې يې اوچتې وى او په خُدائ پاک مکمله بهروسه لرى. حضرت يشوَع خلقو ته منت کوى چې د خُدائ پاک سره وفادار پاتې شئ او د هغۀ په حکمونو عمل وکړئ او خلقو د هغۀ تعليم ومنلو.

د کِتابِ مقدس په اوله حِصه کښې د تورات د پينځو کتابونو نه پس مختلفې صحيفې شاملې دى چې د هغوئ په شروع کښې ديارلس تاريخى کتابونه دى، او د حضرت يشوَع کِتاب د دې تاريخى کتابونو اولنے کِتاب دے او د دې ټولو کتابونو الهام هم د خُدائ پاک د طرفه دے. د حضرت يشوَع په کِتاب کښې هغه وعده پوره شوه کومه چې خُدائ پاک د حضرت اِبراهيم عليه السلام سره کړې وه چې د هغۀ اولاد به په لوظ کړے شوى وطن کښې اوسيږى. حضرت يشوَع خپل قوم له په جنګ کښې د فتحې طرف ته رهنمائى وکړه او د دولسو قبيلو تر مينځه يې زمکه تقسيم کړه. په دې کِتاب کښې مونږ ګورو چې څنګه خُدائ پاک د خپلو خلقو دپاره جنګ کوى او کله چې هغوئ مضبوط وى حوصلې يې اوچتې وى او په خُدائ پاک مکمله بهروسه لرى. حضرت يشوَع خلقو ته منت کوى چې د خُدائ پاک سره وفادار پاتې شئ او د هغۀ په حکمونو عمل وکړئ او خلقو د هغۀ تعليم ومنلو.

 • د حضرت يشوَع کِتاب اول باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب دوېم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب درېم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب څلورم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب پينځم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب شپږم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب اوؤم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب اتم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب نهم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب لسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب يوولسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب دولسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب ديارلسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب څوارلسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب پينځلسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب شپاړسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب اوولسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب اتلسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب نولسم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب شلم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب يويشتم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب دوويشتم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب درويشتم باب

 • د حضرت يشوَع کِتاب څليريشتم باب