پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د سلیمان د متلونو کتاب

دا د سليمان د متلونو کتاب دى چې د اخلاقي، دیني او له حکمت نه د ډکو لارښوونو یوه ټولګه ده. د روایتونو له مخې د دې کتاب زیاتره برخه د داود زوی سلیمان پاچا پورې تړل شوې ده. څښتن سلیمان ته خاص حکمت ورکړی ؤ. دا د مسیح د پیدایښت نه شاوخوا ۱۰۰۰ کاله مخکې پیل او د څلور سوه کالو په ترڅ کې بشپړ شوی دى.  د متلونو کتاب لکه د یو پلار یا ښوونکي په شان لوستونکو او اورېدونکو ته درس ورکوي او هغوی د ماشومانو په شان یو څه زده کوي، چې په کې ډېر شیان په رمزي ژبه بیان شوي دي او ډول ډول انځورونه کارول شوي دي. د متلونو کتاب د انسان د زړه رازونه ښکاره کوي او دې ته یې تیاروي چې د خپلو نیمګړتیاوو او کم_عقلتوب نه خبر شي.

دا د سليمان د متلونو کتاب دى چې د اخلاقي، دیني او له حکمت نه د ډکو لارښوونو یوه ټولګه ده. د روایتونو له مخې د دې کتاب زیاتره برخه د داود زوی سلیمان پاچا پورې تړل شوې ده. څښتن سلیمان ته خاص حکمت ورکړی ؤ. دا د مسیح د پیدایښت نه شاوخوا ۱۰۰۰ کاله مخکې پیل او د څلور سوه کالو په ترڅ کې بشپړ شوی دى. د متلونو کتاب لکه د یو پلار یا ښوونکي په شان لوستونکو او اورېدونکو ته درس ورکوي او هغوی د ماشومانو په شان یو څه زده کوي، چې په کې ډېر شیان په رمزي ژبه بیان شوي دي او ډول ډول انځورونه کارول شوي دي. د متلونو کتاب د انسان د زړه رازونه ښکاره کوي او دې ته یې تیاروي چې د خپلو نیمګړتیاوو او کم_عقلتوب نه خبر شي.

  • د سلیمان د متلونو کتاب - څلورم فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - دوهم فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - شپږم فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - اووم فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - پنځم فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - لومړی فصل

  • د سلیمان د متلونو کتاب - درېم فصل