پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د متلونو کِتاب

دا د متلونو کِتاب , د متلونو هغه مجموعه ده چې د حضرت داؤد عليه السلام زوئ د حضرت سليمان عليه السلام په واسطه رايوځائ شوې او ليکلے شوې ده. حضرت سليمان بادشاه له خُدائ پاک يو خاص او نادر حِکمت ورکړے وو. په ځوانۍ کښې هغۀ د پاک خُدائ نه په دُعا کښې خواست وکړو چې، ”ما له حِکمت راکړه چې ستا په خلقو په اِنصاف سره بادشاهى وکړم او د ښۀ او بد په مينځ کښې فرق وپېژنم.“ (اول بادشاهان ۳‏:_۹).
دا متلونه ساده خلق هوښياروى او ځوانانو له عقل او تميز ورکوى. دا د هوښيارانو پوهه نوره هم زياتوى. په دې متلونو کښې ډېر ځله دا وئيلے شوى دى "زما زويه"، نو دا خاص طور باندې د ځوانانو په لارښودنه باندې زور اچوى. خو بيا هم دا متلونه هر چا د پاره لارښودنه ده. په دې کښې د ښۀ ژوند تېرولو د پاره ډېر نصيحتونه او لارښودنې بيان شوى دى.

دا د متلونو کِتاب , د متلونو هغه مجموعه ده چې د حضرت داؤد عليه السلام زوئ د حضرت سليمان عليه السلام په واسطه رايوځائ شوې او ليکلے شوې ده. حضرت سليمان بادشاه له خُدائ پاک يو خاص او نادر حِکمت ورکړے وو. په ځوانۍ کښې هغۀ د پاک خُدائ نه په دُعا کښې خواست وکړو چې، ”ما له حِکمت راکړه چې ستا په خلقو په اِنصاف سره بادشاهى وکړم او د ښۀ او بد په مينځ کښې فرق وپېژنم.“ (اول بادشاهان ۳‏:_۹). دا متلونه ساده خلق هوښياروى او ځوانانو له عقل او تميز ورکوى. دا د هوښيارانو پوهه نوره هم زياتوى. په دې متلونو کښې ډېر ځله دا وئيلے شوى دى "زما زويه"، نو دا خاص طور باندې د ځوانانو په لارښودنه باندې زور اچوى. خو بيا هم دا متلونه هر چا د پاره لارښودنه ده. په دې کښې د ښۀ ژوند تېرولو د پاره ډېر نصيحتونه او لارښودنې بيان شوى دى.