پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د پيدايښت کتاب (افغان پښتو)

هر انسان غواړي چې په دې پوه شي چې هغه د کوم ځاى څخه راغلى دى او هغه دنيا چې هغه په کې پيدا شوى دى څنګه پيدا شوې ده. د پيدايښت کتاب د تورات اولنى کتاب دى چې دې مهمو سوالونو ته ځواب ورکوي.

هر انسان غواړي چې په دې پوه شي چې هغه د کوم ځاى څخه راغلى دى او هغه دنيا چې هغه په کې پيدا شوى دى څنګه پيدا شوې ده. د پيدايښت کتاب د تورات اولنى کتاب دى چې دې مهمو سوالونو ته ځواب ورکوي.