پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

زبور شریف (یوسفزئ پښتو)

د زبور شریف د لفظ مطلب شکرګذارى کول دی. دا آسمانى کِتاب د زرګونو کالونو راسى د مؤمنانو رهنمائى کوى او نن هم زمونږ رهنمائى کوى که چرې مونږ د دې نه استفاده وکړُو. اؤ مونږ د دې نه دا زده کولے شو چې څنګه د واحد او رښتينې خُدائ پاک عبادت وکړو.

د زبور شریف د لفظ مطلب شکرګذارى کول دی. دا آسمانى کِتاب د زرګونو کالونو راسى د مؤمنانو رهنمائى کوى او نن هم زمونږ رهنمائى کوى که چرې مونږ د دې نه استفاده وکړُو. اؤ مونږ د دې نه دا زده کولے شو چې څنګه د واحد او رښتينې خُدائ پاک عبادت وکړو.