پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د هجرت کتاب (افغان پښتو)

د هجرت کتاب د تورات دوهم کتاب دى. په دې کتاب کې يوه ډېره مهمه پېښه چې د اسرائيلو په تاريخ کې رامنځته شوې وه بيانيږي. دا کتاب مونږ ته د مصر د غلامۍ څخه د اسرائيلو د آزادۍ په باره کې خبرې کوي. دا کتاب څلور مهمې برخې لري: (١) د غلامۍ څخه د عبرانيانو آزادېدل (٢) د سينا غره ته د هغوى سفر (٣) د سينا په غره کې د خپل قوم سره د خداى پاک لوظ (٤) د اسرائيلو د پاره د عبادتخانې جوړولو او د عبادت د پاره قوانين.

د هجرت کتاب د تورات دوهم کتاب دى. په دې کتاب کې يوه ډېره مهمه پېښه چې د اسرائيلو په تاريخ کې رامنځته شوې وه بيانيږي. دا کتاب مونږ ته د مصر د غلامۍ څخه د اسرائيلو د آزادۍ په باره کې خبرې کوي. دا کتاب څلور مهمې برخې لري: (١) د غلامۍ څخه د عبرانيانو آزادېدل (٢) د سينا غره ته د هغوى سفر (٣) د سينا په غره کې د خپل قوم سره د خداى پاک لوظ (٤) د اسرائيلو د پاره د عبادتخانې جوړولو او د عبادت د پاره قوانين.