پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د شمېر کتاب (افغان پښتو)

د شمېر کتاب د تورات څلورم کتاب دى چې د اسرائيلو د سختيو په باره کې خبرې کوي. د شمېر د کتاب نوم د اسرائيلو د دې سرشمېرنو څخه اخيستل شوى دى. د شمېر کتاب په دښته کې د اسرائيلو د قوم د سفر جريان په لنډ ډول بيانوي. زياتې پېښې چې د شمېر په کتاب کې ورڅخه يادونه شوې ده په هغو کې د خداى پاک عمل په ښه توګه څرګنديږي.

د شمېر کتاب د تورات څلورم کتاب دى چې د اسرائيلو د سختيو په باره کې خبرې کوي. د شمېر د کتاب نوم د اسرائيلو د دې سرشمېرنو څخه اخيستل شوى دى. د شمېر کتاب په دښته کې د اسرائيلو د قوم د سفر جريان په لنډ ډول بيانوي. زياتې پېښې چې د شمېر په کتاب کې ورڅخه يادونه شوې ده په هغو کې د خداى پاک عمل په ښه توګه څرګنديږي.