پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د تثنيې کتاب (افغان پښتو)

د تثنيې کتاب د تورات پنځم کتاب دى. په دې کتاب کې د حضرت موسىٰ د ويناګانو هغه سلسله ذکر کيږي چې د اسرائيلو خلکو ته يې د موآب په خاوره کې کړې وې. هغوى هلته په دښته کې د يو اوږد سفر په پاى کې پاتې شوي ؤو او نژدې ؤو چې کنعان ته ورننوزي او ويې نيسي.

د تثنيې کتاب د تورات پنځم کتاب دى. په دې کتاب کې د حضرت موسىٰ د ويناګانو هغه سلسله ذکر کيږي چې د اسرائيلو خلکو ته يې د موآب په خاوره کې کړې وې. هغوى هلته په دښته کې د يو اوږد سفر په پاى کې پاتې شوي ؤو او نژدې ؤو چې کنعان ته ورننوزي او ويې نيسي.