پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د لاويانو کتاب (افغان پښتو)

د لاويانو کتاب د تورات دريم کتاب دى. د دې کتاب نوم د لاوي د قبيلې څخه اخيستل شوى دى چې هغوى د کاهنتوب وظيفه په غاړه لرله. په دې کتاب کې د عبادت اؤ قربانۍ په باره کې ډېر قوانين موجود دي چې خداى پاک اسرائيليانو ته ورکړي دي. همدارنګه په دې کتاب کې د کفارې لويه ورځ اؤ نور مهم مذهبي اخترونه هم بيان شوي دي. دا کتاب د مذهبي پاکوالي په هکله هم لارښوونې کوي.

د لاويانو کتاب د تورات دريم کتاب دى. د دې کتاب نوم د لاوي د قبيلې څخه اخيستل شوى دى چې هغوى د کاهنتوب وظيفه په غاړه لرله. په دې کتاب کې د عبادت اؤ قربانۍ په باره کې ډېر قوانين موجود دي چې خداى پاک اسرائيليانو ته ورکړي دي. همدارنګه په دې کتاب کې د کفارې لويه ورځ اؤ نور مهم مذهبي اخترونه هم بيان شوي دي. دا کتاب د مذهبي پاکوالي په هکله هم لارښوونې کوي.