پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د هجرت سيپاره (یوسفزئ پښتو)

د بائبل مقدس دويمه سيپاره ده. چرته چې ګزاره ګرانه شی اؤ سړے دې ته مجبور شی چې د يو ځائ نه بل ځائ ته لاړشی نو دې ته هجرت وائی. د دې سيپارې ټوله قيصه د حضرت موسٰی نه ګېرچاپېره تاوېږی اؤ دا سيپاره د  حضرت موسٰی په وسيله نازله شوې ده.
بنی اسرائيل په مصر کښې ډير په تکليف کښې وو نو خدائ پاک يوه منصوبه جوړه کړه چې هغوی د يوې معجزې سره د مِصر نه وباسی او د غلامی نه آزاد شی. ولې چې هلته د هغوی ژوند ډير تريخ وو. اؤ هغوی مجبور شوی ووچې د هلته نه هجرت وکړی. ولې چې هغوی د  خدائ پاک خلق وو نو ځکه خدای پاک په خپله د هغوی د پاره هلته نه د تلو بندوست وکړو.

د بائبل مقدس دويمه سيپاره ده. چرته چې ګزاره ګرانه شی اؤ سړے دې ته مجبور شی چې د يو ځائ نه بل ځائ ته لاړشی نو دې ته هجرت وائی. د دې سيپارې ټوله قيصه د حضرت موسٰی نه ګېرچاپېره تاوېږی اؤ دا سيپاره د حضرت موسٰی په وسيله نازله شوې ده. بنی اسرائيل په مصر کښې ډير په تکليف کښې وو نو خدائ پاک يوه منصوبه جوړه کړه چې هغوی د يوې معجزې سره د مِصر نه وباسی او د غلامی نه آزاد شی. ولې چې هلته د هغوی ژوند ډير تريخ وو. اؤ هغوی مجبور شوی ووچې د هلته نه هجرت وکړی. ولې چې هغوی د خدائ پاک خلق وو نو ځکه خدای پاک په خپله د هغوی د پاره هلته نه د تلو بندوست وکړو.