پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د پيدايښت سيپاره (یوسفزئ پښتو)

د بائبل مقدس اولنئ سيپاره ده.د پيدايښت د سيپاری نه مُونږ ته دا معلومېږی چې خُدائ پاک دا ټوله دُنيا يعنې زمکه او آسمانونه اؤ په دې کښې هر څه څنګه پيدا کړل. وړومبی انسانان حضرت آدم اؤ بی بی حوا څنګه پيدا شول. په انسانی ژوند کښې ګناه څنګه راغله.اؤ خدای پاک د دې هر څۀ په حقله څۀ وکړل. 
دا سيپاره شپږ اهم خبری په وضاحت سره بيانوی چې په هغې کښې د کائناتو د پيدايښت قيصه، دَ حضرت ابراهيم خليل الله ، دَ حضرت اسحاق، حضرت اِسمعيل، اؤ دغه شان د حضرت يعقوب قيصه په کښې بيانېږی. اؤ بيا دَ حضرت يهوداه غوره کيدل اؤ دَ حضرت يوسف د ژوندون قيصه په دې سيپاره کښې راځی.

د بائبل مقدس اولنئ سيپاره ده.د پيدايښت د سيپاری نه مُونږ ته دا معلومېږی چې خُدائ پاک دا ټوله دُنيا يعنې زمکه او آسمانونه اؤ په دې کښې هر څه څنګه پيدا کړل. وړومبی انسانان حضرت آدم اؤ بی بی حوا څنګه پيدا شول. په انسانی ژوند کښې ګناه څنګه راغله.اؤ خدای پاک د دې هر څۀ په حقله څۀ وکړل. دا سيپاره شپږ اهم خبری په وضاحت سره بيانوی چې په هغې کښې د کائناتو د پيدايښت قيصه، دَ حضرت ابراهيم خليل الله ، دَ حضرت اسحاق، حضرت اِسمعيل، اؤ دغه شان د حضرت يعقوب قيصه په کښې بيانېږی. اؤ بيا دَ حضرت يهوداه غوره کيدل اؤ دَ حضرت يوسف د ژوندون قيصه په دې سيپاره کښې راځی.