پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د حضرت يونس سيپاره

د بائبل مقدس نه د حضرت يونس سيپاره ( د زړې لوظ نامې نه په يوسفزۍ پښتو ژبه کښې )اوريدې شئ.

د بائبل مقدس نه د حضرت يونس سيپاره ( د زړې لوظ نامې نه په يوسفزۍ پښتو ژبه کښې )اوريدې شئ.