پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

انجيل شريف يعنى دَ مالک عيسىٰ مسيح زيرے

ګرانو اور يدونکو بائبل مقدس په دوه غټو برخو کښې تقسيم شوي دي يو ته زړه لوظ نامه او بلې ته نوي لوظ نامه وئيلي شې.
په نوي لوظ نامه کښې ۲۷ سيپارې دې کوم چې مونږ ستاسو په وړاندې پيش کوو. به دې سيپارو کښې مونږ د عيسی مسيح د ژوند،تعليماتو او د کليسياء په باره کښې اورو. او په دې کښې مونږ له پاره خلاصون دي.

ګرانو اور يدونکو بائبل مقدس په دوه غټو برخو کښې تقسيم شوي دي يو ته زړه لوظ نامه او بلې ته نوي لوظ نامه وئيلي شې. په نوي لوظ نامه کښې ۲۷ سيپارې دې کوم چې مونږ ستاسو په وړاندې پيش کوو. به دې سيپارو کښې مونږ د عيسی مسيح د ژوند،تعليماتو او د کليسياء په باره کښې اورو. او په دې کښې مونږ له پاره خلاصون دي.

 • د متی اول باب

 • د متی دويم باب

 • د متی دريم باب

 • د متی څلورم باب

 • د متی پنځم باب

 • د متی شپږم باب

 • د متی اووم باب

 • د متی اتم باب

 • د متی نهم باب

 • د متی لسم باب

 • د متی يوولسم باب

 • د متی دولسم باب

 • د متی ديارلسم باب

 • د متی څوارلسم باب

 • د متی پنځلسم باب

 • د متی شپاړلسم باب

 • د متی اوولسم باب

 • د متی اتلسم باب

 • د متی نولسم باب

 • د متی شلم باب

 • د متی يوويشتم باب

 • د متی دوه ويشتم باب

 • د متی درويشتم باب

 • د متی څليريشتم باب

 • د متی پنځويشتم باب

 • د متی شپږويشتم باب

 • د متی اووه ويشتم باب

 • د متی آته ويشتم باب

 • مرقوس اول باب

 • مرقوس دويم باب

 • مرقوس دريم باب

 • مرقوس څلورم باب

 • مرقوس پنځم باب

 • مرقوس شپږم باب

 • مرقوس اووم باب

 • مرقوس اتم باب

 • مرقوس نهم باب

 • مرقوس لسم باب

 • مرقوس يوولسم باب

 • مرقوس دولسم باب

 • مرقوس ديارلسم باب

 • مرقوس څوارلسم باب

 • مرقوس پنځلسم باب

 • مرقوس شپاړلسم باب

 • لوقا اول باب

 • لوقا دويم باب

 • لوقا دريم باب

 • لوقا څلورم باب

 • لوقا پنځم باب

 • لوقا شپږم باب

 • لوقا اووم باب

 • لوقا اتم باب

 • لوقا نهم باب

 • لوقا لسم باب

 • لوقا يوولسم باب

 • لوقا دولسم باب

 • لوقا دولسم باب

 • لوقا څوارلسم باب

 • لوقا پنځلسم باب

 • لوقا شپاړلسم باب

 • لوقا اوولسم باب

 • لوقا اتلسم باب

 • لوقا نولسم باب

 • لوقا شلم باب

 • لوقا يوويشتم باب

 • لوقا دوه ويشتم باب

 • لوقا درويشتم باب

 • لوقا څليريشتم باب

 • يوحنا اول باب

 • يوحنا دويم باب

 • يوحنا دريم باب

 • يوحنا څلورم باب

 • يوحنا پنځم باب

 • يوحنا شپږم باب

 • يوحنا اووم باب

 • يوحنا اتم باب

 • يوحنا نهم باب

 • يوحنا لسم باب

 • يوحنا يوولسم باب

 • يوحنا دولسم باب

 • يوحنا ديارلسم باب

 • يوحنا څوارلسم باب

 • يوحنا پنځلسم باب

 • يوحنا شپاړلسم باب

 • يوحنا اوولسم باب

 • يوحنا اتلسم باب

 • يوحنا نولسم باب

 • يوحنا شلم باب

 • يوحنا يوويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اول باب

 • اعمال دَ رسُولانو دويم باب

 • اعمال دَ رسُولانو دريم باب

 • اعمال دَ رسُولانو څلورم باب

 • اعمال دَ رسُولانو پنځم باب

 • اعمال دَ رسُولانو شپږم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اووم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو نهم باب

 • اعمال دَ رسُولانو لسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو يوولسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو دولسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو ديارلسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو څوارلسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو پنځلسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو شپاړلسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اوولسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اتلسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو نولسم باب

 • اعمال دَ رسُولانو شلم باب

 • اعمال دَ رسُولانو يوويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو دوه ويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو درويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو څليريشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو پنځويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو شپږويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو اووه ويشتم باب

 • اعمال دَ رسُولانو آته ويشتم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم اول باب

 • خط دَ روميانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم څلورم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم پنځم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم شپږم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم اووم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم اتم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم نهم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم لسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم يوولسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم دولسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم ديارلسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم څوارلسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم پنځلسم باب

 • خط دَ روميانو په نُوم شپاړلسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم اول باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم دويم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم دريم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم څلورم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم پنځم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم شپږم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم اووم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم اتم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم نهم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم لسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم يوولسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم دولسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم ديارلسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم څوارلسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم پنځلسم باب

 • اول خط دَ کورنتيانو په نُوم شپاړلسم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم اول باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم دويم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم دريم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم څلورم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم پنځم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم شپږم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم اووم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم اتم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم نهم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم لسم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم يوولسم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم دولسم باب

 • دويم خط دَ کورنتيانو په نُوم ديارلسم باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم اول باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم څلورم باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم پنځم باب

 • خط دَ ګلتيانو په نُوم شپږم باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم اول باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم څلورم باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم پنځم باب

 • خط دَ اِفِسيانو په نُوم شپږم باب

 • خط دَ فيليپيانو په نُوم اول باب

 • خط دَ فيليپيانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ فيليپيانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ فيليپيانو په نُوم څلورم باب

 • خط دَ کولوسيانو په نُوم اول باب

 • خط دَ کولوسيانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ کولوسيانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ کولوسيانو په نُوم څلورم باب

 • اول خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم اول باب

 • اول خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم دويم باب

 • اول خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم دريم باب

 • اول خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم څلورم باب

 • اول خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم پنځم باب

 • دويم خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم اول باب

 • دويم خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم دويم باب

 • دويم خط دَ تِسالونيکيانو په نُوم دريم باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم اول باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم دويم باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم دريم باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم څلورم باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم پنځم باب

 • اول خط دَ تيموتيوس په نُوم شپږم باب

 • دويم خط دَ تيموتيوس په نُوم اول باب

 • دويم خط دَ تيموتيوس په نُوم دويم باب

 • دويم خط دَ تيموتيوس په نُوم دريم باب

 • دويم خط دَ تيموتيوس په نُوم څلورم باب

 • خط دَ تيطوس په نُوم اول باب

 • خط دَ تيطوس په نُوم دويم باب

 • خط دَ تيطوس په نُوم دريم باب

 • خط دَ فيليمون په نُوم اول باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم اول باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم دويم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم دريم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم څلورم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم پنځم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم شپږم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم اووم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم اتم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم نهم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم لسم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم يوولسم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم دولسم باب

 • خط دَ عبرانيانو په نُوم ديارلسم باب

 • دَ يعقُوب عام خط اول باب

 • دَ يعقُوب عام خط دويم باب

 • دَ يعقُوب عام خط دريم باب

 • دَ يعقُوب عام خط څلورم باب

 • دَ يعقُوب عام خط پنځم باب

 • دَ پطروس رسُول اول خط اول باب

 • دَ پطروس رسُول اول خط دويم باب

 • دَ پطروس رسُول اول خط دريم باب

 • دَ پطروس رسُول اول خط څلورم باب

 • دَ پطروس رسُول اول خط پنځم باب

 • دَ پطروس رسُول دويم خط اول باب

 • دَ پطروس رسُول دويم خط دويم باب

 • دَ پطروس رسُول دويم خط دريم باب

 • دَ يوحنا رسُول اول خط اول باب

 • دَ يوحنا رسُول اول خط دويم باب

 • دَ يوحنا رسُول اول خط دريم باب

 • دَ يوحنا رسُول اول خط څلورم باب

 • دَ يوحنا رسُول اول خط پنځم باب

 • دَ يوحنا رسُول دويم خط

 • دَ يوحنا رسُول دريم خط

 • دَ يهُوداه خط

 • مُکاشفات اول باب

 • مُکاشفات دويم باب

 • مُکاشفات دريم باب

 • مُکاشفات څلورم باب

 • مُکاشفات پنځم باب

 • مُکاشفات شپږم باب

 • مُکاشفات اووم باب

 • مُکاشفات اتم باب

 • مُکاشفات نهم باب

 • مُکاشفات لسم باب

 • مُکاشفات يوولسم باب

 • مُکاشفات دولسم باب

 • مُکاشفات ديارلسم باب

 • مُکاشفات څوارلسم باب

 • مُکاشفات پنځلسم باب

 • مُکاشفات شپاړلسم باب

 • مُکاشفات اوولسم باب

 • مُکاشفات اتلسم باب

 • مُکاشفات نولسم باب

 • مُکاشفات شلم باب

 • مُکاشفات يوويشتم باب

 • مُکاشفات دوه ويشتم باب