پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

انجيل شريف يعنى دَ مالک عيسىٰ مسيح زيرے

ګرانو اور يدونکو بائبل مقدس په دوه غټو برخو کښې تقسيم شوي دي يو ته زړه لوظ نامه او بلې ته نوي لوظ نامه وئيلي شې.
په نوي لوظ نامه کښې ۲۷ سيپارې  دې کوم چې مونږ ستاسو په وړاندې پيش کوو. به دې سيپارو کښې مونږ د عيسی مسيح د ژوند،تعليماتو او د کليسياء په باره کښې اورو. او په دې کښې مونږ له پاره خلاصون دي.

ګرانو اور يدونکو بائبل مقدس په دوه غټو برخو کښې تقسيم شوي دي يو ته زړه لوظ نامه او بلې ته نوي لوظ نامه وئيلي شې. په نوي لوظ نامه کښې ۲۷ سيپارې دې کوم چې مونږ ستاسو په وړاندې پيش کوو. به دې سيپارو کښې مونږ د عيسی مسيح د ژوند،تعليماتو او د کليسياء په باره کښې اورو. او په دې کښې مونږ له پاره خلاصون دي.