پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دَ عِلم خزانه

دَ زړې لوظ نامې نه دَ حضرت سيلمان بادشاه په پښتو ژبه کښې غوره کړے شوی دَ حکمت خبرې (مثالونه). په دې آوريز کښې دَ حضرت سيلمان بادشاه دَ حکمت دَ مشهور کتاب نه ځنی خبرې بيان شوې دی. دا ډيرې عملی خبرې دی او اُميد لرم چې هر يو اوريدونکے به ترې ډيره فائده ترلاسه کړی.

دَ زړې لوظ نامې نه دَ حضرت سيلمان بادشاه په پښتو ژبه کښې غوره کړے شوی دَ حکمت خبرې (مثالونه). په دې آوريز کښې دَ حضرت سيلمان بادشاه دَ حکمت دَ مشهور کتاب نه ځنی خبرې بيان شوې دی. دا ډيرې عملی خبرې دی او اُميد لرم چې هر يو اوريدونکے به ترې ډيره فائده ترلاسه کړی.