د کتاب مقدس تلاوت

په دې حصه کښې به تاسو دَ کتاب مقدس ( کتاب مقدس يعنى د تورات شريف، زبور شريف، د انبيائ کرامو صحیفې اؤ انجيل شريف نه ) دَ مختلفو سيپارو تلاوت اورئ.