پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د ايمان سفر

د ايمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کښې خاص طور باندې د دې په حقله خبرې اترې شوى دى چې مونږ د خپل ژوند په سفر کښې چرته روان يو. مونږ ګورو چې څوک هم د خپل منزل ټاکلو نه بغير په سفر نۀ روانيږى. خو د ايمان په سفر کښې مونږ ګورو چې ډير خلق د خپل منزل ټاکلو اؤ سوچ کولو نه بغير په هغه لاره روان شى په کومه چې نور خلق روان وى. نو آيا دا د عقل مندئ کار دے، چې مونږ د هغه سفر شروع کولو په باره کښې سوچ نۀ کوو کوم چې زمونږ د ابدى ژوندون اؤ ابدى مرګ سره تړلے دے؟ زما دوستانو! د پروګرامونو دا سلسله ستاسو مرسته کوى چې تاسو د خپل دې خاص سفر په حقله سوچ وکړئ!

د ايمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کښې خاص طور باندې د دې په حقله خبرې اترې شوى دى چې مونږ د خپل ژوند په سفر کښې چرته روان يو. مونږ ګورو چې څوک هم د خپل منزل ټاکلو نه بغير په سفر نۀ روانيږى. خو د ايمان په سفر کښې مونږ ګورو چې ډير خلق د خپل منزل ټاکلو اؤ سوچ کولو نه بغير په هغه لاره روان شى په کومه چې نور خلق روان وى. نو آيا دا د عقل مندئ کار دے، چې مونږ د هغه سفر شروع کولو په باره کښې سوچ نۀ کوو کوم چې زمونږ د ابدى ژوندون اؤ ابدى مرګ سره تړلے دے؟ زما دوستانو! د پروګرامونو دا سلسله ستاسو مرسته کوى چې تاسو د خپل دې خاص سفر په حقله سوچ وکړئ!