پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

ګام په ګام

ګام په ګام پروګرامونو سلسله کښې ټول پنځوس پروګرامونه دى. او په هر يو پروګرام کښې په يوه ځانګړې موضوع باندې خبرې شوې دى. چې په کښې د ښۀ ژوند تېرولو د پاره په بنيادى خبرو بحث شوے دے. چې يو کس څنګه يو صحت مند ژوند تېرولے او خپل ځان د بيمارو نه بچ ساتلے شى. او څنګه په خپل لږ آمدن کښې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کولے شى. او په دې پروګرامونو کښې د اخلاقيانو په موضوع ګانو باندې هم خبرې شوى دى. او د هر پروګرام په آخر کښې، د پروګرام د موضوع په مطابق د کتاب مقدس نه په يوې حوالې باندې خبرې شوى دى.

ګام په ګام پروګرامونو سلسله کښې ټول پنځوس پروګرامونه دى. او په هر يو پروګرام کښې په يوه ځانګړې موضوع باندې خبرې شوې دى. چې په کښې د ښۀ ژوند تېرولو د پاره په بنيادى خبرو بحث شوے دے. چې يو کس څنګه يو صحت مند ژوند تېرولے او خپل ځان د بيمارو نه بچ ساتلے شى. او څنګه په خپل لږ آمدن کښې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کولے شى. او په دې پروګرامونو کښې د اخلاقيانو په موضوع ګانو باندې هم خبرې شوى دى. او د هر پروګرام په آخر کښې، د پروګرام د موضوع په مطابق د کتاب مقدس نه په يوې حوالې باندې خبرې شوى دى.