پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د دُعا په حقله د کلام مقدس نه تعليم

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.

په دې پروګرامونو کښې مونږ د الله تعالٰى د کلام نه داسې قيصو اؤ حوالو باندې د يوې ډلې په شکل کښې خبرې اترې کوو اؤ دا ازده کړه کوو چې مونږ څنګه دعا کولے شو اؤ د دې دُعا په وسيله الله تعالٰى څنګه زمونږ مدد اؤ مرسته کوى. اؤ په دې کښې مونږ د مختلفو نبيانو د دعاګانو په باره کښې نيغ په نيغه د کلام مقدس نه اؤرو.

  • د حضرت ابراهيم دعا ( پيدايښت ١٥: ١ – ١٩)

  • د حضرت ابراهيم د نوکر دعا ( پيدايښت ٢٤: ١ - ٧ )

  • د حضرت يعقوب دعا (پيدايښت ٣٢: ٩ – ٢١ )

  • د حضرت موسىٰ دعا (هجرت ٤: ١٠ – ١٧)