پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

نوے اُميد

"نوے اُميد" پروګرامونو سلسله کښې هر يو پروګرام دَ نيمې ګينټې دے، اؤ په دې کښې مختلفو کسانو خاص طور باندې ښځو، دَ مختلفو موضوګانو په باره کښې خبرې کړى دى. ړومبو پنځلسو مينټو کښې دَ صحت ، دَ کور اؤ دَ ماشومانو خيال ساتلو اؤ دَ نورو مختلفو مسئلو په باره کښې خبرې شوى دى. اؤ دَ پروګرام دويمې حصې ته مونږ دَ روح دَ پاره سبق وئيلے شو. په دې کښې دَ کلام مقدس نه خاص طور باندې دَ ښځو دَ پاره دَ تسلئ خبرې شوى دى.

"نوے اُميد" پروګرامونو سلسله کښې هر يو پروګرام دَ نيمې ګينټې دے، اؤ په دې کښې مختلفو کسانو خاص طور باندې ښځو، دَ مختلفو موضوګانو په باره کښې خبرې کړى دى. ړومبو پنځلسو مينټو کښې دَ صحت ، دَ کور اؤ دَ ماشومانو خيال ساتلو اؤ دَ نورو مختلفو مسئلو په باره کښې خبرې شوى دى. اؤ دَ پروګرام دويمې حصې ته مونږ دَ روح دَ پاره سبق وئيلے شو. په دې کښې دَ کلام مقدس نه خاص طور باندې دَ ښځو دَ پاره دَ تسلئ خبرې شوى دى.