پښتو رېډېو – د مینې پعام

ريډيو دلته اؤريدلے شئ

هره ورځ ماښام ۸.۳۰ افغانستان ۹.۰۰ بجې پاکستان MW ۱۴۶۷

دَ ريډيو پروګرامونه په مختلفو حصو کښې تقسيم شوى دى.