پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د مالِک عيسىٰ مسيح په حقله د حضرت متى د زېری مطالعه

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ الله تعالٰى دَ کلام په داسې طريقې اؤ انداز سره مطالعه کوو چې هغې کښې مونږ ته دَ روح القدس نه مدد اؤ مرسته ملاؤ شى، نۀ صرف مطالعې دَ پاره، بلکه په خپل ژوند کښې دَ الله تعالٰى په کلام باندې عمل کولو دَ پاره هم مونږ ته مرسته ملاويږى.
اؤ دا مطالعه مونږ يواځې نۀ کوو، بلکه دَ يوې ټولنې په شکل کښې کوو. اؤ دَ الله تعالٰى په کلام باندې پوهيدلو اؤ په دې باندې عمل کولو کښې دَ يو بل مرسته کوو. اؤ مونږ دا ايمان لرو چې کله تاسو دا پروګرامونه اؤرئ نو دا به ستاسو مرسته کوى چې تاسو په خپله سيمه کښې دَ نورو ملګرو سره څنګه يو ځائ دَ الله تعالٰى عبادت کولے شئ!

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ الله تعالٰى دَ کلام په داسې طريقې اؤ انداز سره مطالعه کوو چې هغې کښې مونږ ته دَ روح القدس نه مدد اؤ مرسته ملاؤ شى، نۀ صرف مطالعې دَ پاره، بلکه په خپل ژوند کښې دَ الله تعالٰى په کلام باندې عمل کولو دَ پاره هم مونږ ته مرسته ملاويږى. اؤ دا مطالعه مونږ يواځې نۀ کوو، بلکه دَ يوې ټولنې په شکل کښې کوو. اؤ دَ الله تعالٰى په کلام باندې پوهيدلو اؤ په دې باندې عمل کولو کښې دَ يو بل مرسته کوو. اؤ مونږ دا ايمان لرو چې کله تاسو دا پروګرامونه اؤرئ نو دا به ستاسو مرسته کوى چې تاسو په خپله سيمه کښې دَ نورو ملګرو سره څنګه يو ځائ دَ الله تعالٰى عبادت کولے شئ!