پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دوه پنځوس سوالونه

زما ملګرو د پروګرامونو په دې سلسله کښې  به تاسو ته د هغه خاص سوالونو جوابونه ملاويږى کوم چې خلق اکثر د مسيحيانو نه کوى. اؤ د دې سوالونو دا جوابونه مونږ د داؤد شيخ له تعليمانو نه اخستى دى، زمونږ اُميد دے چې دې تعليماتو اؤريدو سره به تاسو ته د ډيرو اهم سوالونو جوابونه ملاؤ شى.

زما ملګرو د پروګرامونو په دې سلسله کښې به تاسو ته د هغه خاص سوالونو جوابونه ملاويږى کوم چې خلق اکثر د مسيحيانو نه کوى. اؤ د دې سوالونو دا جوابونه مونږ د داؤد شيخ له تعليمانو نه اخستى دى، زمونږ اُميد دے چې دې تعليماتو اؤريدو سره به تاسو ته د ډيرو اهم سوالونو جوابونه ملاؤ شى.