پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د تل ژوندون

د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کښې مونږ زيات تر په دې باندې خبرې کړى دى چې انسان څنګه الله تعالٰى سره نزدې تعلق ( د يو ملګرى په شان ) لرلے شى اؤ هغه نور هم ښۀ طريقې سره پيژندلے شى. اؤ دې تعلق يا رشتې سره انسان ته کوم قسم برکتونه اؤ نعمتونه ملاويدلے شى.

د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کښې مونږ زيات تر په دې باندې خبرې کړى دى چې انسان څنګه الله تعالٰى سره نزدې تعلق ( د يو ملګرى په شان ) لرلے شى اؤ هغه نور هم ښۀ طريقې سره پيژندلے شى. اؤ دې تعلق يا رشتې سره انسان ته کوم قسم برکتونه اؤ نعمتونه ملاويدلے شى.

 • زۀ څنګه خدائ پاک پيژندلې شم؟ ( اوله حصه )

 • زۀ خدائ پاک څنګه پيژندلې شم؟ ( دويمه حصه )

 • نوې پيدائښت ( اوله حصه )

 • نوې پيدائښت ( دويمه حصه )

 • د ګناه نه توبه ويستل ( دويمه حصه )

 • ايمان اؤ معافى ( اوله حصه )

 • ايمان اؤ معافى ( دويمه حصه )

 • تابعدارى ( اوله حصه )

 • تابعدارى ( دويمه حصه )

 • د خدائ پاک کورنئ ( اوله حصه )

 • د خدائ پاک کورنئ ( دويمه حصه )

 • د روح القدس نه معموريدل ( اوله حصه )

 • د روح القدس نه معموريدل ( دويمه حصه )

 • د بائبل مقدس لوستنه څنګه پکار ده ؟ ( اوله حصه )

 • د بائبل مقدس لوستنه څنګه پکار ده ؟ ( دويمه حصه )

 • دعا ( اوله حصه )

 • دعا ( دويمه حصه )

 • مونږ په ( ابليس ) شيطان څنګه غالب راتلې شو ؟ ( اوله حصه )

 • مونږ په ابليس ( شيطان ) باندې څنګه غالب راتلې شو ؟ ( دويمه حصه )

 • مونږ په خپل زوړ فطرت څنګه غالب راتلے شو ؟ ( اوله حصه )

 • مونږ په خپل زوړ فطرت څنګه غالب راتلې شو ؟ ( دويمه حصه )

 • مونږ په دنيا څنګه غالب راتلې شو ؟ ( اوله حصه )

 • مونږ په دنيا څنګه غالب راتلې شو ؟ ( دويمه حصه )

 • مونږ څنګه نورو خلقو ته زيرے رسولې شو ؟ ( اوله حصه )

 • مونږ څنګه نورو خلقو ته زيرے رسولې شو ؟ ( دويمه حصه )

 • بپتسمه ( اوله حصه )

 • بپتسمه ( دويمه حصه )

 • عشاء ربانى ( اوله حصه )

 • عشاء ربانى ( دويمه حصه )

 • دَ مقامى جماعت غړى ( اوله حصه )

 • دَ مقامى جماعت غړى ( دويمه حصه )

 • دَ مقامى جماعت غړى ( دريمه حصه )

 • جماعت څۀ ته وائى ؟ ( اوله حصه )

 • جماعت څۀ ته وائى ؟ ( دويمه حصه )

 • دَ خدائ پاک ناظران ( اوله حصه )

 • دَ خدائ پاک ناظران ( دويمه حصه )

 • دَ خدائ پاک په وسيله رهنمائى ( اوله حصه )

 • دَ خدائ پاک په وسيله رهنمائى ( دويمه حصه )

 • دوباره کتنه ( دهرائى ) اوله حصه

 • دوباره کتنه ( دهرائى ) دويمه حصه

 • بائبل مقدس دَ څۀ په شان دے؟

 • دَ بائبل مقدس استعمال څنګه پکار دے ؟ ( اوله حصه )

 • دَ بائبل مقدس استعمال څنګه پکار دے؟ ( دويمه حصه )

 • بائبل مقدس څنګه وليکلې شو؟ ( اوله حصه )

 • بائبل مقدس څنګه وليکلې شو؟ ( دويمه حصه )

 • دَ بائبل مقدس حقيقت ( اوله حصه )

 • دَ بائبل مقدس حقيقت ( دويمه حصه )

 • دَ بائبل مقدس ترتيب اؤ تاريخ

 • دَ شريعت کتاب ( پيدائښت سيپاره ) ( اوله حصه )

 • دَ شريعت کتاب ( دَ پيدائښت سيپاره ) ( دويمه حصه )

 • دَ شريعت کتاب ( اوله حصه )

 • دَ شريعت کتاب (٢) ( دويمه حصه )

 • دَ شريعت کتاب ( ٣ ) ( اوله حصه )

 • د شريعت کتاب ( ٣ ) ( دويمه حصه )

 • دَ تاريخ کتاب ( ١ ) ( اوله حصه )

 • دَ تاريخ کتابونه ( ١ ) ( دويمه حصه )

 • دَ شريعت کتابونه ( ٢ ) ( اوله حصه )

 • دَ تاريخ کتابونه ( ٢ ) ( ب، دويمه حصه )

 • دَ تاريخ کتابونه ( ٣ ) ( الف، اوله حصه )

 • دَ شاعرئ کتابونه ( اوله حصه )

 • دَ شاعرئ کتابونه ( دويمه حصه )

 • دَ پيغمبرانو پيغام_ سزا ( ١ ) ( اوله حصه )

 • دَ پيغمبرانو پيغام- سزا ( ٢ ) ( دويمه حصه )

 • دَ پيغمبرانو پيغام _ خلاصون ( ١ ) ( اوله حصه )

 • دَ پيغمبرانو پيغام- خلاصون ( ٢ ) ( دويمه حصه )

 • دَ نوې لوظنامې تاريخ

 • څلور انجيلونه ( اوله حصه )

 • څلور انجيلونه ( دويمه حصه )

 • اعمال دَ رسولانو کتاب ( ١ ) ( اوله حصه )

 • اعمال دَ رسولانو کتاب ( ٢ ) ( دويمه حصه )

 • جماعتونو اؤ خاص کسانو ته ليکلې شوى خطونه

 • دَ فيليپيانو په نوم خط

 • دَ مکاشفات کتاب ( اوله حصه )

 • دَ مکاشفات کتاب ( دويمه حصه )

 • دوباره کتنه ( اوله حصه )

 • دَ نوې لوظنامې دوباره کتنه