پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د یوې ښځې ژړا

په هر يو قسط کښی مونږ د يوې مقامی کورنئ قيصه وړاندې کوو. مونږ د خپل رواج اؤ عقيدو په باره کښې خبرې کوو. مونږ په هغه مسئلو اؤ کشالو خبرې اترې کوو کومې چې زمونږ په يوه پښتنه کورنئ کښې په روزانه ژوند کښې راځی. مونږ د بائبل شريف نه هم يوه قيصه لولو اؤ ګورو چې بائبل شريف مونږ ته د دې څه حل ښائی. تاسو به په دې کښې ښکلې نغمې اؤ نظمونه هم اؤرئ.اؤ په آخر کښې مونږ د مسيحی نقطه نظر سره د هغې حل راوباسو. مونږ اميد لرو چې تاسو به د دې پروګرامونو نه مزه اخلئ اؤ دابه اؤرئ.

په هر يو قسط کښی مونږ د يوې مقامی کورنئ قيصه وړاندې کوو. مونږ د خپل رواج اؤ عقيدو په باره کښې خبرې کوو. مونږ په هغه مسئلو اؤ کشالو خبرې اترې کوو کومې چې زمونږ په يوه پښتنه کورنئ کښې په روزانه ژوند کښې راځی. مونږ د بائبل شريف نه هم يوه قيصه لولو اؤ ګورو چې بائبل شريف مونږ ته د دې څه حل ښائی. تاسو به په دې کښې ښکلې نغمې اؤ نظمونه هم اؤرئ.اؤ په آخر کښې مونږ د مسيحی نقطه نظر سره د هغې حل راوباسو. مونږ اميد لرو چې تاسو به د دې پروګرامونو نه مزه اخلئ اؤ دابه اؤرئ.

 • زمونږ دَ پاره دَ خدائ پاک کلام مقدس کتاب

 • هغه خدائ پاک چې وينى اؤ آورى

 • خدائ پاک روحانى دنيا پيدا کړه

 • خدآئ پاک زمکه اؤ آسمانونه پيدا کړل

 • په شروع کښې خدائے پاک حضرتِ آدم اؤ بى بى حوال پيدا کړل

 • ړومبے وادۀ يعنې يو منا سبه جوړئ

 • د خدائ پاک خبردارے اؤ ړومبئ ګناه

 • دَ خدائ پاک عدالت، دَ ښځې اؤ سړى سزا

 • حضرتِ آدم اؤ بى بى حوا شرم محسوسوو

 • په ړومبئ کورنئ کښې مشکلات

 • دَ ګناه خوريدل

 • خدائے پاک څنګه يو خاندان بچ کړو

 • دَ خدائے پاک دَ حضرت ابراهيم آؤ دَ بى بى ساره غوښتل

 • لوظ کړې شوې زوئ اسحاق

 • هاجره اؤ ساره

 • خدائ پاک دَ ابراهيم ايمان آزمائى

 • خدائ پاک حضرتِ اسحاق له دَ يوې ښځې بندوبست وکړو

 • حضرت عيساؤ د خپل مشرئ حق ته سپک وکتل

 • د ربقه او حضرت يعقوب اسحاق له دوکه ورکول

 • دَ حضرتِ يعقوب خوب

 • خدائے په مصر کښې دَ حضرت يوسف حفاظت وکړو

 • خدائے دحضرت يوسف د خوبونو تعبير بيانولوکښې مدد وکړو

 • دَ حضرت يوسف خپل خاندان سره بيا يوځائ کيدل

 • دوه وفادارې دا يڼى

 • خدائے پاک دَ حضرت موسىٰ ماشوم حفاظت وکړو

 • خدائ پاک حضرت موسىٰ غوره کړو چې خپل خلق آزاد کړى

 • خدائ پاک يو سخت زړيه بادشاه له سزا ورکړه

 • خدائے پاک دَ قيامت نه خلاصون ورکوى

 • خدائے پاک خپلو خلقو له ورکوې

 • خدائے پاک خپل شريعت ورکړے دے

 • دَ عبادت ځائ

 • کله خلقو بغاوت وکړو

 • د بى بى مريم ګناه او پاکوالے

 • رهاب خپله کورنئ بچ کوې

 • روت دَ نعومې خدائ غوره کړو

 • دبوراه يو بهادر قاضې دے

 • دَ حنناه دعا،دَ سموئيل پيدا کيدل

 • خدائ پاک په خپله مرضئ يو نوې بادشاه غوره کړو

 • يو هوښيار بادشاه

 • دوه شيطانى(ناکاره) ملِکې

 • خدائ پاک يوې غريبې کنډې له ورکوې

 • دَ ګناه ګارانو مشکلات( predicament) مونږ څۀ کولې شو؟

 • د خدائے پاک پيغمبران دَ يو مسح کوونکى په باره کښې وايې