پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د خدائ خلق

“دَ خداې پاک خلق” پروګرامونو سلسله دُنيا دَ پيدائښت نه شروع کيږی . په دې سلسله کښې به مونږ اورو چې انسان څنګه ګناه اوکړه او خداې پاک دَ هغه دَ خلاصون دَ پاره څه بندوبست اوکړو.او په دې بندوبست کښې د عيسیٰ مسيح څه کردار وو.  دَ دې نه علاوه په دی سلسله کښې به مونږ دَ خداې پاک دَ مينی او راتلونکی بادشاهئ په باره کښې هم اورو.

“دَ خداې پاک خلق” پروګرامونو سلسله دُنيا دَ پيدائښت نه شروع کيږی . په دې سلسله کښې به مونږ اورو چې انسان څنګه ګناه اوکړه او خداې پاک دَ هغه دَ خلاصون دَ پاره څه بندوبست اوکړو.او په دې بندوبست کښې د عيسیٰ مسيح څه کردار وو. دَ دې نه علاوه په دی سلسله کښې به مونږ دَ خداې پاک دَ مينی او راتلونکی بادشاهئ په باره کښې هم اورو.