ډرامه

دَ ډرامی په دی حصه کښې مونږ تاسو ته دَ مختلفو پروګرامونو سلسلی دَ ډرامی په شکل کښې پيش کوو. په کومو کښې چې به تاسو دَ بائبل مقدس، دَ تاريخ او دَ مختلفو کورنو دَ خالاتو په باره کښې اورئ. مونږ هيله لرو چې دا به ستاسو ډير خوښ شې.