پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

ماپسې راځۀ

څنګه يوکس د عيسٰی مسيح مريد جوړيدې شې؟ آيا مسيحيان دُعا کوی؟ آيا مسيحيان روژه نيسی؟ آيا مسيحيان بانګ وائی او حج له ځې؟
د مينی پيغام ريډيو اداره ستاسو له پاره “ماپسې راځۀ” د پروګرامونو سلسله وړاندې کوی. په کومه کښې چې تاسو ته به ددې سوالونو او داسې د نورو ډيرو سوالونو جوابونه ميلاؤ شی کومو ته چې تاسو په خپل روزانه ژوند کښې مخامخ کيږئ.

څنګه يوکس د عيسٰی مسيح مريد جوړيدې شې؟ آيا مسيحيان دُعا کوی؟ آيا مسيحيان روژه نيسی؟ آيا مسيحيان بانګ وائی او حج له ځې؟ د مينی پيغام ريډيو اداره ستاسو له پاره “ماپسې راځۀ” د پروګرامونو سلسله وړاندې کوی. په کومه کښې چې تاسو ته به ددې سوالونو او داسې د نورو ډيرو سوالونو جوابونه ميلاؤ شی کومو ته چې تاسو په خپل روزانه ژوند کښې مخامخ کيږئ.