پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د پوډرو نقصان

مونږ اُميد لرو چې د پوډرو نقصان پروګرامونو دا سلسه به د هغه خلقو د پاره ډيره فائده منده ثابته شى کوم چې په نشه کښې اخته دى. اؤ دا پروګرامونه د هغه خلقو د پاره هم د مرستې اؤ مدد سبب ګرځى کوم چې د نشيانو مدد کوى. زما خوږو ملګرو په دې پروګرامونو کښې به تاسو دا هم اورئ چې کوم کس په نشه کښې اخته وى نو هغه کس اؤ د هغه کس کورنئ ته کوم قسم مشکلات اؤ تکليفونو پيښيږى. اؤ په دې پروګرامونو کښې مونږ تاسو ته هغه لارې چارې ښايو په کومو سره چې تاسو د نشئى کسانو د نشې نه د خلاصون د پاره د هغوئ مدد اؤ مرسته کولے شئ، اؤ دې سره سره مونږ په دې پروګرامونو کښې تاسو ته د هغه خلقو حقيقى قيصې هم وړاندې کړى دى کوم چې په نشه کښې اخته وو اؤ بيا هغوئ د خدائ پاک د فضل اؤ د خپلو ملګرو په مدد سره د دې لعنت نه خلاص شوى دى.

مونږ اُميد لرو چې د پوډرو نقصان پروګرامونو دا سلسه به د هغه خلقو د پاره ډيره فائده منده ثابته شى کوم چې په نشه کښې اخته دى. اؤ دا پروګرامونه د هغه خلقو د پاره هم د مرستې اؤ مدد سبب ګرځى کوم چې د نشيانو مدد کوى. زما خوږو ملګرو په دې پروګرامونو کښې به تاسو دا هم اورئ چې کوم کس په نشه کښې اخته وى نو هغه کس اؤ د هغه کس کورنئ ته کوم قسم مشکلات اؤ تکليفونو پيښيږى. اؤ په دې پروګرامونو کښې مونږ تاسو ته هغه لارې چارې ښايو په کومو سره چې تاسو د نشئى کسانو د نشې نه د خلاصون د پاره د هغوئ مدد اؤ مرسته کولے شئ، اؤ دې سره سره مونږ په دې پروګرامونو کښې تاسو ته د هغه خلقو حقيقى قيصې هم وړاندې کړى دى کوم چې په نشه کښې اخته وو اؤ بيا هغوئ د خدائ پاک د فضل اؤ د خپلو ملګرو په مدد سره د دې لعنت نه خلاص شوى دى.

 • دَ پوډرو نقصان اول پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان دويم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان دريم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان څلورم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان پنځم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان شپږم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان اووم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان اتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان نهم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان لسم پروګرام

 • دََ پوډرو نقصان يوولسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان دولسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان ديارلسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان څوارلسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان پنځلسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان شپاړسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان اوولسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان اتلسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان نولسم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان شلم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان يويشتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان دوه ويشتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان درويشتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان څليريشتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان پنځۀ ويشتم پروګرام

 • دَ پوډرو نقصان شپږيشتم پروګرام