پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د عيسى مسيح ژوند

زمونږ د پښتنو دا رواج دے چې مونږ هميشه بدل اخستل غواړو آؤ چا چې مونږ سره بد کړى وى نو مونږ هغه ياد ساتو. معاف کول هميشه زمونږ د پاره ډير ګران وى. راځئ چې مونږ د عيسىٰ مسيح ژوند ته وګورو چې هغۀ څنګه نور خلق معاف کول، اؤ خلقو له يې د امن اؤ سلامتئ تعليم ورکولو. حضرت عيسىٰ عليه السلام فرمائيلى دى "بختور دى هغوئ چې د امن راوستونکى دى هغوئ به د خدائ بادشاهى ووينى". زما ملګرو مونږ ټولو ته د امن اؤ سلامتئ ضرورت دے. نو راځئ چې واؤرو چې عيسىٰ مسيح د دې په باره کښې مونږ له څۀ تعليم راکوى.

زمونږ د پښتنو دا رواج دے چې مونږ هميشه بدل اخستل غواړو آؤ چا چې مونږ سره بد کړى وى نو مونږ هغه ياد ساتو. معاف کول هميشه زمونږ د پاره ډير ګران وى. راځئ چې مونږ د عيسىٰ مسيح ژوند ته وګورو چې هغۀ څنګه نور خلق معاف کول، اؤ خلقو له يې د امن اؤ سلامتئ تعليم ورکولو. حضرت عيسىٰ عليه السلام فرمائيلى دى "بختور دى هغوئ چې د امن راوستونکى دى هغوئ به د خدائ بادشاهى ووينى". زما ملګرو مونږ ټولو ته د امن اؤ سلامتئ ضرورت دے. نو راځئ چې واؤرو چې عيسىٰ مسيح د دې په باره کښې مونږ له څۀ تعليم راکوى.