پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

زمونز کورنی

زمونږ کورنۍ زمونږ له پاره ډيره مهم ده.<P>
زمونږ کورنۍ کښى زمونږ مور پلار،ورونړه خويندى ،نيا نيکۀ او نور ډير کسان شامل دى.
زمونږ کورنۍ پروګرام کښى مونږ دَ کورنۍ مختلف رشتے، رسم و رواج ، ضرورتونو او په ذمه واريانو خبرى اترى کړى دى.
مونږ دَ ښځى او خاوند په تعلقاتو هم رنړا اچولى ده. مونږ په دى هم خبرى اترى کړى دى چې مونږ څنګه يو مثالى کورنۍ جوړولے شو او بائبل مقدس مونږ ته دَ دى په حقله څه تعليم راکوى.

زمونږ کورنۍ زمونږ له پاره ډيره مهم ده.

زمونږ کورنۍ کښى زمونږ مور پلار،ورونړه خويندى ،نيا نيکۀ او نور ډير کسان شامل دى. زمونږ کورنۍ پروګرام کښى مونږ دَ کورنۍ مختلف رشتے، رسم و رواج ، ضرورتونو او په ذمه واريانو خبرى اترى کړى دى. مونږ دَ ښځى او خاوند په تعلقاتو هم رنړا اچولى ده. مونږ په دى هم خبرى اترى کړى دى چې مونږ څنګه يو مثالى کورنۍ جوړولے شو او بائبل مقدس مونږ ته دَ دى په حقله څه تعليم راکوى.