پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

اولسى ژوند

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ خپلې معاشرې هغه بې انصافئ اؤ بدئ په ګوته کړى کومې چې زمونږ په رشتو کښې بيلتون راولى. کۀ چرې مونږ دَ خپل ژوند نه دا خبرې لرې کړو نو زمونږ ژوند به دَ خوشحالئ نه ډک ژوند جوړ شى.

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ خپلې معاشرې هغه بې انصافئ اؤ بدئ په ګوته کړى کومې چې زمونږ په رشتو کښې بيلتون راولى. کۀ چرې مونږ دَ خپل ژوند نه دا خبرې لرې کړو نو زمونږ ژوند به دَ خوشحالئ نه ډک ژوند جوړ شى.