پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

خوشحاله کورنئ

زما خوږو وروڼو اؤ خويندو دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې به مونږ اؤرو چې مونږ څنګه دَ يوې خوشحاله کورنئ شروع کولې شو، اؤ په دې پروګرامونو کښې مونږ دَ هغه خبرو هم ښکارنه کړې ده کومې چې زمونږ دَ خوشحاله کورنئ جوړيدو په لار کښې خنډ جوړيږى. اؤ په دې کښې به مونږ دا هم اؤرو چې مونږ به څنګه دَ داسې خبرو مخ نيوے کوؤ کومې چې زمونږ دَ خوشحاله کورنئ په لار کښې خنډ جوړيږى. مونږ اُميد لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو ډير زيات خوښ شى اؤ دا به ستاسو مرسته کوى چې تاسو څنګه دَ يو خوشحاله کورنئ په حيثيت ژوند تيرولے شئ.

زما خوږو وروڼو اؤ خويندو دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې به مونږ اؤرو چې مونږ څنګه دَ يوې خوشحاله کورنئ شروع کولې شو، اؤ په دې پروګرامونو کښې مونږ دَ هغه خبرو هم ښکارنه کړې ده کومې چې زمونږ دَ خوشحاله کورنئ جوړيدو په لار کښې خنډ جوړيږى. اؤ په دې کښې به مونږ دا هم اؤرو چې مونږ به څنګه دَ داسې خبرو مخ نيوے کوؤ کومې چې زمونږ دَ خوشحاله کورنئ په لار کښې خنډ جوړيږى. مونږ اُميد لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو ډير زيات خوښ شى اؤ دا به ستاسو مرسته کوى چې تاسو څنګه دَ يو خوشحاله کورنئ په حيثيت ژوند تيرولے شئ.