موسيقى (ميوزيک)

په موسيقئ کښې به تاسو روحانی سندری اورئ دَ کومو نه به چې تاسو دَ مزې اخستلو سره سره ډيری دَ مقصد خبری زده‌ کړۍ.