پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

صليب اؤ خلاصون

په دې روحانى سندرو کښې مونږ د مالک عيسىٰ مسيح په سُولئ باندې مرګ اؤ د هغۀ د مرګ په وسيله د خلاصون د زيرى په حقله تعليمات اؤرو، چې بنياد يې په انجيل شريف باندې دے.

په دې روحانى سندرو کښې مونږ د مالک عيسىٰ مسيح په سُولئ باندې مرګ اؤ د هغۀ د مرګ په وسيله د خلاصون د زيرى په حقله تعليمات اؤرو، چې بنياد يې په انجيل شريف باندې دے.