پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

تۀ بادشاه دَ بادشاهانو يې عيسىٰ

زما ملګرو زمونږ دَ ګيتونو په دې سى ډى کښې به تاسو دَ خدائ اؤ دَ حضرت عيسىٰ مسيح دَ لوئ شان، مينې اؤ قدرت په حقله ګيتونه آؤرئ.

زما ملګرو زمونږ دَ ګيتونو په دې سى ډى کښې به تاسو دَ خدائ اؤ دَ حضرت عيسىٰ مسيح دَ لوئ شان، مينې اؤ قدرت په حقله ګيتونه آؤرئ.