پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

حمد و ثناء

په دې روحانى سندرو کښې به مونږ اؤرو چې څنګه حضرت داؤد بادشاه په خپل ژوند کښې د الله تعالٰى د زبردستو اؤ لويو کارونو اؤ د هغۀ د تخليق د پاره حمد و ثناء کوى.

په دې روحانى سندرو کښې به مونږ اؤرو چې څنګه حضرت داؤد بادشاه په خپل ژوند کښې د الله تعالٰى د زبردستو اؤ لويو کارونو اؤ د هغۀ د تخليق د پاره حمد و ثناء کوى.