پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

مالک خدائ زمونږ پناه ګاه دے

په دې حمدونو کښې به مونږ اؤرو چې الله تعالٰى زمونږ پناه، قوت اؤ ساتونکے دے. اؤ دا ټول حمدونه د حضرت داؤد عليه السلام زبور شريف نه اخستلے شوى دى.

په دې حمدونو کښې به مونږ اؤرو چې الله تعالٰى زمونږ پناه، قوت اؤ ساتونکے دے. اؤ دا ټول حمدونه د حضرت داؤد عليه السلام زبور شريف نه اخستلے شوى دى.