پاک کلام

په دې حصه کښې به تاسو دَ پاک کلام ( بائبل مقدس يعنى د تورات شريف، زبور شريف، د انبيائ کرامو صحائف اؤ انجيل شريف نه ) دَ مختلفو سيپارو تلاوت اورئ.