پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

١٠١ غوره کړے شوې قيصې

دَ زړې لوظ نامے ۵۸ قيصې او دَ نوی لوظ نامے ۴۳ قيصې په هغه ترتيب کښی بيان شوې دی په کوم ترتيب کښی چې دا په بائبل مقدس کښې موجود دی. دا په ساده ژبه کښې دَ ۸ کالو نا تر ۱۲ کالو ماشومانو له پاره پيش کړے شوې دی . د مشرانو له پاره د بائبل مقدس آياتونه او د ماشومانو له پاره سوالونه هم موجود دی .

دَ زړې لوظ نامے ۵۸ قيصې او دَ نوی لوظ نامے ۴۳ قيصې په هغه ترتيب کښی بيان شوې دی په کوم ترتيب کښی چې دا په بائبل مقدس کښې موجود دی. دا په ساده ژبه کښې دَ ۸ کالو نا تر ۱۲ کالو ماشومانو له پاره پيش کړے شوې دی . د مشرانو له پاره د بائبل مقدس آياتونه او د ماشومانو له پاره سوالونه هم موجود دی .