پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

نعت شريف

په دې نعت شريف کښې به مونږ تاسو ته د يوحنا انجيل په يو روايتی او حمديه انداز کښې وړاندې کوو.

په دې نعت شريف کښې به مونږ تاسو ته د يوحنا انجيل په يو روايتی او حمديه انداز کښې وړاندې کوو.