پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دعا

اے په آسمان کښې زمونږ پلاه! 
ستا نوم دِ پاک وی.
ستا بادشاهی دِ راشی.
ستا مرضی دِ په مزکه پوره شی
څنګه چه په آسمان کښې پوره کيږی.
مونږ ته نن خپل نننې رزق را کړه.
زمونږ قصورونه معاف کړه
لکه څنګه چه مونږ خپل قصور وار معاف کړی دی. 
آؤ مونږ په آزميښت کښې مه اچوه،
خو مونږ له دَ بدئ نه امان را کړه.
ولی چه بادشاهی آؤ قدرت 
آؤ لوئی تر هميشه پورې ستا دی! آمين

اے په آسمان کښې زمونږ پلاه! ستا نوم دِ پاک وی. ستا بادشاهی دِ راشی. ستا مرضی دِ په مزکه پوره شی څنګه چه په آسمان کښې پوره کيږی. مونږ ته نن خپل نننې رزق را کړه. زمونږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چه مونږ خپل قصور وار معاف کړی دی. آؤ مونږ په آزميښت کښې مه اچوه، خو مونږ له دَ بدئ نه امان را کړه. ولی چه بادشاهی آؤ قدرت آؤ لوئی تر هميشه پورې ستا دی! آمين