پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د روت سيپاره (یوسفزئ پښتو)

د بائبل مقدس نه د روت سيپاره ( د زړې لوظ نامې نه په يوسفزۍ پښتو ژبه کښې ) اوريدې شئ.

د بائبل مقدس نه د روت سيپاره ( د زړې لوظ نامې نه په يوسفزۍ پښتو ژبه کښې ) اوريدې شئ.